Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej http://bip.mikolajkipomorskie.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie.

Data publikacji strony internetowej: 2012-01-05. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-05-26

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej: 

 • na stronie znajduje się wiele plików do pobrania. Nie wszystkie pliki są w pełni dostępne. Może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do zdjęć, tabel, wykresów i grafik, część dokumentów umieszczona jest w formie skanów
 • na stronie internetowej mogą znajdować się pliki multimedialne nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, multimedia mogą nie posiadać napisów dla osób niedosłyszących
 • niektóre dokumenty zosatły wytworzone przez podmioty zewnętrze, stąd brak ich publikacji w formie dostępnej.
 • część z opublikowanych plików graficznych może nie posiadać opisu alternatywnego lub ma niepoprawny opis, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • wyróżnienie odnośników
 • czytanie strony
 • nawigację klawiaturą
 • odstępy miedzy tekstem
 • zatrzymanie animacji
 • tryb przyjazny dla dyslektyków 
 • zmianę kursora
 • podpowiedzi

 • obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki, jak i wyłącznie samej klawiatury (z wykorzystaniem klawiszy Tab , Shift + Tab , Enter )
 • dostęp do menu dostępności poprzez skrót CTRL + U

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-31 (data ostaniej aktualizacji). Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Czarnecki, email: informatyk@mikolajkipomorskie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 556404357. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich, Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 • Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Dzierzgońskiej.
 • Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
 • W budynku nie ma windy.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 • Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Kontakt do koordynatora ds. dostępności:

Koordynator ds. dostępności – Izabela Majewska

tel. 530 998 920 e-mail: sekretarz@mikolajkipomorskie.pl

Członkowie zespołu ds. dostępności:

Andrzej Czarnecki tel. 535 631 293, e-mail: informatyk@mikolajkipomorskie.pl

Katarzyna Głowacka tel. 536 339 354, e-mail: sekretariat@mikolajkipomorskie.pl

ZARZĄDZENIE NR 61/2020 WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję koordynatora ds. dostępności oraz zespołu ds. dostępności.

 

Załączniki:

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Utworzono dnia 29.03.2021, 20:27
Wydruk w formie dostępnej

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Utworzono dnia 29.03.2021, 20:27
Wydruk w formie tabeli

Informacje

Liczba wyświetleń: 1730
Utworzono dnia: 31.08.2020

Historia publikacji

 • 05.04.2023 08:32, Andrzej Czarnecki
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 26.05.2022 09:50, Andrzej Czarnecki
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 22.03.2022 08:14, Andrzej Czarnecki
  Edycja strony: Deklaracja dostępności

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube