Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

Jak korzystać z BIP

Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej

Co to jest BIP ?

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.

Co to jest informacja publiczna?

Ustawa, która weszła w życie 1 stycznia 2002 r. precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy państwowej (i innym podmiotom) udostępniać każdą informację o sprawach publicznych tj. informację publiczną (art.1, ust.1). Wyjątek stanowią informacje niejawne (art.5, ust.1). Dostęp do informacji publicznej przysługuje każdemu. Od osoby, która domaga się takiej informacji, nie wolno żądać wykazania, że ma ona w tym interes prawny lub faktyczny. Prawo to obejmuje uprawnienia do:

 • uzyskania informacji, w tym informacji przetworzonej, wówczas gdy jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
 • wglądu do dokumentów urzędowych,
 • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Ogólna zasada udostępniania każdej jawnej informacji o sprawach publicznych jest sprecyzowana w rozdziale 2 ustawy. Wskazano tam wprost jakie informacje podlegają upublicznianiu. Są to m.in. informacje o:

 • organach władzy publicznej - w tym o ich statusie prawnym, organizacji, kompetencjach, majątku, osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach;
 • zasadach funkcjonowania organów władzy publicznej - w tym o sposobach załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach;
 • polityce władz - w tym o zamierzeniach, projektach aktów normatywnych, programach dotyczących realizacji zadań publicznych;
 • danych publicznych - w tym dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez funkcjonariuszy publicznych, treść wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, informacja o stanie państwa;
 • majątku publicznym.

Na mocy ustawy mają być jawne i dostępne posiedzenia kolegialnych organów władzy pochodzących z wyborów. Ustawa nakazuje sporządzać i udostępniać stenogramy lub protokoły z obrad.

Ustawa definiuje ponadto pojęcie dokumentu urzędowego, który podlega upublicznianiu. Dokumentem urzędowym jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy (art.6, ust.2).

 

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej.

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni (art. 16, ust.2, pkt 1).

Przepis art. 23 przewiduje grzywnę, karę ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku, dla tego kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej.

 

Ogólne informacje o stronie 

Poruszanie się po stronie internetowej, umożliwia menu umieszczone po lewej stronie. Podzielone jest ono na grupy tematyczne. W każdej z grup znajdują się odnośniki do poszczególnych działów.

Do wyszukania żądanej informacji służy pole szukaj, umieszczone w prawej górnej części strony. Wyszukiwanie tą metodą umożliwia przeszukanie całych zasobów serwisu. 

Każdy dokument, w zależności od rodzaju, zawiera swój opis: typ, tytuł, kategorię, źródło dokumentu, status oraz daty uchwalenia i obowiązywania. Dodatkowo wskazane jest też jakie dokumenty zostały uchylone obecnym, zmienione, jak również jakie inne dokumenty mają wpływ na obecnie przeglądany. Dzięki temu można przejrzeć również wcześniej obowiązujące dokumenty.

W prawej górnej części ekranu znajduje się odnośnik do głównej strony Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.gov.pl

Na stronie, oprócz treści bezpośrednio podanych, znajdują się również informacje dołączone w postaci plików do pobrania. Pliki te zazwyczaj są publikowane w formacie PDF (Portable Document Format) i odczytywane za pomocą ogólnodostępnego programu Adobe Reader.

Ponadto w każdym z artykułów zawartych na stronie intnieje możliwość wydrukowania go.

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 749
Utworzono dnia: 15.04.2020

Historia publikacji

 • 28.04.2020 10:19, Andrzej Czarnecki
  Edycja strony: Jak korzystać z BIP
 • 28.04.2020 10:18, Andrzej Czarnecki
  Edycja strony: Jak korzystać z BIP

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube