Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O ŁĄCZNEJ MOCY DO 8 MW WŁĄCZNIE ( Z UWZGLĘDNIENIEM ETAPOWANIA), WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECZNICZNĄ na działkach o nr ewid. 46/10, 46/11, 51/1, 52/2, 53 obręb DĄBRÓWKA PRUSKA gmina: MIKOŁAJKI POMORSKIE

Mikołajki Pomorskie, dnia 07.01.2022r.

RGIV.6220.1.2021

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia w przedmiocie sprostowania decyzji  

Zgodnie z art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 111 §1b i art. 113 §1  Kpa zawiadamia się strony o wydaniu postanowienia z dnia 07.01.2022r. znak sprawy RGIV.6220.1.2021 w przedmiocie uzupełnienia i sprostowania decyzji wydanej przez Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie w dniu 24.06.2021r o znaku sprawy RGIV.6220.1.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O ŁĄCZNEJ MOCY DO 8 MW WŁĄCZNIE ( Z UWZGLĘDNIENIEM ETAPOWANIA), WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECZNICZNĄ na działkach  o nr ewid. 46/10, 46/11, 51/1, 52/2, 53 obręb DĄBRÓWKA PRUSKA  gmina: MIKOŁAJKI POMORSKIE”, położonych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie,  teren powiatu sztumskiego; na wniosek POMORSKICH ELEKTROWNI SŁONECZNYCH 3 SP. Z O.O., ARMII KRAJOWEJ 24B; 98-200 SIERADZ reprezentowane przez pełnomocnika  Martę Kaczmarek prowadzącą działalność  pn. PROFeco Analizy Środowiskowe,  z siedzibą w miejscowości Woźniki 85; 97-371 Wola Krzysztoporska.

Z treścią ww. postanowienia oraz dokumentacją sprawy, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie pokój nr 10 (I piętro),  w godzinach 7.00 – 15.00.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.  z 2021 r. poz.735 ze zm. ) zgodnie, z którym zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.): „Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art.81 ust.1. Przez obszar ten rozumie się:

  1. przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100m od granic tego terenu;
  2. działki,  na  których  w wyniku  realizacji,  eksploatacji  lub  użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
  3. działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.”.

Od przedmiotowego postanowienia przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80 – 824 Gdańsk, za pośrednictwem Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

 

Obwieszczenie zamieszczono w BIP w dniu: 07.01.2022r.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 07.01.2022r.

Sporządziła: Anna Kuśmierczyk

Załączniki:

Obwieszczenie

Utworzono dnia 07.01.2022, 08:20

Informacje

Liczba wyświetleń: 61
Utworzono dnia: 07.01.2022
Dokument opublikował:
Andrzej Czarnecki
Dokument wytworzył:
Anna Kuśmierczyk
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich

Historia publikacji

  • 07.01.2022 08:20, Andrzej Czarnecki
    Dodanie załącznika: Obwieszczenie
  • 07.01.2022 08:20, Andrzej Czarnecki
    Dodanie dokumentu: BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O ŁĄCZNEJ MOCY DO 8 MW WŁĄCZNIE ( Z UWZGLĘDNIENIEM ETAPOWANIA), WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECZNICZNĄ na działkach o nr ewid. 46/10, 46/11, 51/1, 52/2, 53 obręb DĄBRÓWKA PRUSKA gmina: MIKOŁAJKI POMORSKIE

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube