Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

Budowa farmy fotowoltaicznej wolnostojącej o mocy do 2 MW wraz z kontenerową stacją transformatorową nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr ewid. 479, obręb 0005 Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie

Mikołajki Pomorskie, dnia 03.11.2021r.

RGIV.6220.17.2021

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Zgodnie z art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zawiadamia się strony o wydaniu decyzji z dnia 02.11.2021r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa farmy fotowoltaicznej wolnostojącej o mocy do 2 MW wraz z kontenerową stacją transformatorową nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr ewid. 479, obręb 0005 Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie”, położonej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie,  teren powiatu sztumskiego, na  wniosek inwestora przedsiębiorstwa  P.H.U. Gabi, z siedzibą przy  ul. Spacerowej 1; 83-110 Tczew.

Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Tczewie; można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie pokój nr 10  (I piętro), w dniach pracy Urzędu w godzinach 7.00 – 15.00.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
( tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zgodnie, z którym zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80 – 824 Gdańsk, za pośrednictwem Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji (art.127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.). Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 k.p.a.).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 k.p.a.).

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).

Obwieszczenie w BIP nastąpiło dnia: 03.11.2021r.

Obwieszczenie na tablicy ogłoszeń nastąpiło dnia: 03.11.2021r.

 

Sporządziła: Anna Kuśmierczyk

Załączniki:

Obwieszczenie

Utworzono dnia 03.11.2021, 09:58
PDF

Obwieszczenie

Utworzono dnia 03.11.2021, 09:57
DOC

Informacje

Liczba wyświetleń: 67
Utworzono dnia: 03.11.2021
Dokument opublikował:
Andrzej Czarnecki
Dokument wytworzył:
Anna Kuśmierczyk
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich

Historia publikacji

  • 03.11.2021 09:58, Andrzej Czarnecki
    Edycja dokumentu: Budowa farmy fotowoltaicznej wolnostojącej o mocy do 2 MW wraz z kontenerową stacją transformatorową nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr ewid. 479, obręb 0005 Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie
  • 03.11.2021 09:58, Andrzej Czarnecki
    Dodanie załącznika: Obwieszczenie
  • 03.11.2021 09:57, Andrzej Czarnecki
    Dodanie załącznika: Obwieszczenie

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube