Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Mikołajki Pomorskie, dnia 10.11.2021r.

RGIV.6220.19.2021

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 

Zgodnie z art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 63 ust. 1,art. 74 ust. 3, art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zawiadamia się strony o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Mikołajki Pomorskie 5 o mocy do 8 MW wraz z infrastrukturą towarzysząca, we wsi Mikołajki Pomorskie, gmina mikołajki pomorskie, powiat sztumski, na działce o numerze ewidencyjnym 89, [obręb ewidencyjny:0005, jednostka rejestrowa: 221602_2 – Mikołajki Pomorskie],  położonej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie,  teren powiatu sztumskiego; z wniosku, które złożyło Projekt Energia  Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Krzysztofa Gotowskiego 6;  85-030 Bydgoszcz, reprezentowany przez Prezesa Zarządu Krzysztofa Raszlińskiego.

Z treścią ww. postanowienia oraz dokumentacją sprawy, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie pokój nr 10 (I piętro),  w godzinach 7.00 – 15.00.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zgodnie, z którym zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 247 ze zm.): „Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art.81 ust.1. Przez obszar ten rozumie się:

 1. przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100m od granic tego terenu;
 2. działki,  na  których  w wyniku  realizacji,  eksploatacji  lub  użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
 3. działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.”.

Od przedmiotowego postanowienia przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80 – 824 Gdańsk, za pośrednictwem Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

 

Obwieszczenie zamieszczono w BIP w dniu: 10.11.2021r.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 10.11.2021r.

 

Sporządziła: Anna Kuśmierczyk

Załączniki:

Obwieszczenie

Utworzono dnia 10.11.2021, 14:38
PDF

Obwieszczenie

Utworzono dnia 10.11.2021, 14:38
DOC

Informacje

Liczba wyświetleń: 137
Utworzono dnia: 10.11.2021
Dokument opublikował:
Andrzej Czarnecki
Dokument wytworzył:
Anna Kuśmierczyk
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich

Historia publikacji

 • 10.11.2021 14:38, Andrzej Czarnecki
  Dodanie załącznika: Obwieszczenie
 • 10.11.2021 14:38, Andrzej Czarnecki
  Dodanie załącznika: Obwieszczenie
 • 10.11.2021 14:37, Andrzej Czarnecki
  Dodanie dokumentu: OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube