Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

Skład Rady Gminy

ZAMOJSKA Elżbieta

Przewodniczący Rady Gminy

KOLIŃSKI Krzysztof

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

WYSOCKI Roman

Radny 

GRĘBOWSKA Sylwia Urszula

Radny

WITKOWSKI Michał Jan

Radny

ŻMUDA Marek Waldemar

Radny

WOJTKOWIAK Mariusz Arkadiusz

Radny

FELSKI Robert Andrzej

Radny

NOWAK Henryk Kazimierz

Radny

MARCHLEWSKI Kazimierz

Radny

SZYMAŃSKI-SZTYM Piotr

Radny

GŁOWACKI Mariusz

Radny

MULARCZYK Bogdan

Radny

GROCHOWSKA Katarzyna

Radny

DRZYMALSKI Grzegorz

Radny

 


Kompetencje Rady Gminy

Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.


Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
1) uchwalanie statutu gminy,
2) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta,
4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
5) uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych,
7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: 
a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów, 
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,
10) określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań,
12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
12a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
13) podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników, 
14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
14a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. 

Informacje

Liczba wyświetleń: 1927
Utworzono dnia: 22.04.2020
Dokument wprowadził:
Andrzej Czarnecki
Dokument opublikował:
Andrzej Czarnecki
Dokument wytworzył:
Agata Witkowska

Historia publikacji

  • 14.08.2020 08:35, Andrzej Czarnecki
    Edycja strony: Skład Rady Gminy
  • 13.08.2020 13:21, Andrzej Czarnecki
    Edycja strony: Skład Rady Gminy
  • 13.08.2020 13:21, Andrzej Czarnecki
    Edycja strony: Skład Rady Gminy

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube