Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

Wójt Gminy

Maria Pałkowska-Rybicka

Adres email: wojt@mikolajkipomorskie.pl

Pokój: Nr. 4

Telefon: 531-585-081

Wojt


Wójt przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w miarę możliwości każdego dnia w czasie godzin pracy Urzędu oraz po godzinach pracy Urzędu po uprzednim umówieniu.


Kompetencje Wójta Gminy

Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

Do zadań wójta należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy, 
2) określanie sposobu wykonywania uchwał,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym, 
4) wykonywanie budżetu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.

Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy. Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, wójt może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych.  W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej wójt działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia. Kierownikiem urzędu jest wójt. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Wójt jest kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 4065
Utworzono dnia: 12.08.2020

Historia publikacji

  • 17.08.2022 11:13, Andrzej Czarnecki
    Edycja strony: Wójt Gminy
  • 24.03.2021 08:57, Andrzej Czarnecki
    Edycja strony: Wójt Gminy
  • 24.03.2021 08:57, Andrzej Czarnecki
    Edycja strony: Wójt Gminy

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube