Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

Usługa odbioru i usuwania odpadów komunalnych z koszy ulicznych ustawionych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2

82-433 Mikołajki Pomorskie

 

Mikołajki Pomorskie, 06.12.2022r.

 

Znak sprawy ZO.16.2022

 

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający:

Gmina Mikołajki Pomorskie, Mikołajki Pomorskie,

ul. Dzierzgońska 2; 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

Przedmiot zamówienia

Usługa odbioru i usuwania odpadów komunalnych z koszy ulicznych ustawionych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i usuwania odpadów komunalnych z koszy ulicznych ustawionych  na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. Usługę należy wykonać z częstotliwością 1 raz na 2 tygodnie. Usługa wywozu odpadów  z opłatą środowiskową z pojemników od 35 l. do 1100 l. Zamówieniem objętych jest 17 miejscowość zgodnie  z wykazem rozmieszczenia  koszy ulicznych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie – załącznik nr 1

 

Termin realizacji zamówienia

Od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wpis do Rejestru działalności regulowanej  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mikołajki Pomorskie

Kryteria oceny ofert

 

Najniższa cena

 

Termin składania ofert

 

15.12.2022r. do godziny 15.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.12.2022r.

 

Sposób przygotowania i składania ofert.

Ofertę należy  złożyć pisemnie, osobiście, listownie w siedzibie Zamawiającego. W Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich , ul. Dzierzgońska 2, 82-433  Mikołajki Pomorskie. Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę. Ofertę należy oznaczyć w następujący sposób:  „Oferta na usługę odbioru i usuwania odpadów komunalnych z koszy ulicznych ustawionych  na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie” 

 Cenę ofertową należy przedstawić na formularzu ofertowym- załącznik nr 3 do zaproszenia podając  netto  i brutto za jeden objazd oraz ceny netto i brutto za cały zakres wykonania umowy.

 

 

Dodatkowe informacje

Pierwszy  odbiór planowany w dniu  05.01.2023r. z częstotliwością  co 14 dni

 

 

Załączniki do ogłoszenia

 1. Wykaz rozmieszczenia koszy ulicznych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie - załącznik  nr 1,
 2. projekt umowy -  załącznik nr 2,
 3. formularz ofertowy – załącznik nr 3,

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informuję,:

 1. Administratorem Pana/Pani danych jest Wójt Gminy w Mikołajkach Pomorskich, 82-433 Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2
 2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Dariusz Klimowski
 3. Kontakt z inspektorem ochrony danych: e-mail: IOD@fioi.org, tel.552394874
 4. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu:
  • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  • realizacji umów zawartych z kontrahentami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  • w pozostałych przypadkach dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa dobrowolnej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 5. Okres przechowywania danych zależy od przedmiotu sprawy i wyznaczany jest na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a jeżeli przepis ten nie wskazuje okresu dotyczącego konkretnej sprawy - dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas, niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi
 6. Podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane dotyczą informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych
 7. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania
 8. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
 9. osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych
 10. podmioty, którym administrator na podstawie stosownych umów zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające)
 11. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
 12. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej dobrowolnej zgody, posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 13. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 14. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych
 15. Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania
 16. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

 

   
   
   
   
   
   
 

 

 

 

 

            (Podpis i pieczęć Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

 

                                                         Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

                                                             Maria Pałkowska - Rybicka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

ZAPROSZENIE

Utworzono dnia 06.12.2022, 10:14

Załącznik nr 1

Utworzono dnia 06.12.2022, 10:14

Załącznik nr 2

Utworzono dnia 06.12.2022, 10:14

Załącznik nr 3

Utworzono dnia 06.12.2022, 10:14

Informacje

Liczba wyświetleń: 94
Utworzono dnia: 06.12.2022

Historia publikacji

 • 06.12.2022 10:18, Agata Witkowska
  Edycja dokumentu: Usługa odbioru i usuwania odpadów komunalnych z koszy ulicznych ustawionych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie
 • 06.12.2022 10:17, Agata Witkowska
  Edycja dokumentu: Usługa odbioru i usuwania odpadów komunalnych z koszy ulicznych ustawionych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie
 • 06.12.2022 10:17, Agata Witkowska
  Edycja dokumentu: Usługa odbioru i usuwania odpadów komunalnych z koszy ulicznych ustawionych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube