Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

Uzupełnienie istniejącej infrastruktury sportowo rekreacyjnej poprzez remont boiska oraz wykonania strefy rekreacji – Zagospodarowanie boiska w Cieszymowie

                                     Mikołajki Pom. 2022-03-31

Zamawiający: Gmina Mikołajki Pomorskie

Ul. Dzierzgońska 2

82-433 Mikołajki Pomorskie                                                      

www.bip.mikolajkipomorskie.pl  

                                                                                                   

Znak sprawy: ZO.1.RK.2022

 

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT

 

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o wartości  poniżej kwoty 130 000 zł. stosowanie do art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.),  prowadzone zgodnie Zarządzeniem  nr 4/2021 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie w  sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Gminę Mikołajki Pomorskie, których wartość nie przekracza 130 000 zł. netto.

Zamawiający

Gmina Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2

82-433 Mikołajki Pomorskie

www. mikolajkipomorskie.pl, adres email: sekretariat@mikolajkipomorskie.pl

Przedmiot zamówienia

„Uzupełnienie istniejącej infrastruktury sportowo rekreacyjnej poprzez remont boiska oraz wykonania strefy rekreacji – Zagospodarowanie boiska w Cieszymowie”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie boiska w Cieszymowie poprzez:

 1. Wyposażenie boiska do piłki nożnej w bramki i siatki do bramek.
 2. Wykonanie sceny
 3. Utwardzenie  terenu przed sceną o pow. około 300 m² z kostki polbruk,
 4. Wykonanie ścieżek przy scenie poprzez korytowanie i osadzenie obrzeży betonowych 8 x 30 na podsypce  cementowo-piaskowej.

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wykonawca musi posiadać odpowiednie uprawnienia, potencjał techniczny i ekonomiczny oraz wiedzę i doświadczenie  w realizacji robót tożsamych z przedmiotem zamówienia. Na potwierdzenie niniejszego warunku Wykonawca  składa oświadczenie zgodnie z treścią na formularzu ofertowym.

Kryteria oceny ofert

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie  kryterium: Cena 100 %

Termin składania ofert

Wymagany termin realizacji zamówienia  do 24 czerwca 2022r.

Sposób przygotowania  i składania ofert

1.Ofertę należy złożyć pisemnie ( osobiście, listownie) w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich, pokój nr 3  ( sekretariat) nie później niż   do dnia 8 kwietnia  2022 r. do godziny 12,00. Kopertę należy dodatkowo oznaczyć w następujący  sposób:

Oferta na wykonanie „Uzupełnienie istniejącej infrastruktury sportowo rekreacyjnej poprzez remont boiska oraz wykonania strefy rekreacji – Zagospodarowanie boiska w Cieszymowie” „).

2.Wykonawca może  złożyć tylko jedna ofertę. W przypadku, gdy Wykonawca przedłoży więcej niż jedna ofertę nie będzie rozpatrywana żadna ze złożonych przez niego ofert.

3.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie  ofertę przed terminem upływu do jej składania.

4.Wykonawca nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.

5.Oferta otrzymana po terminie zostanie  zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

 

Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w następujących przypadkach:

a)nie złożono żadnej oferty  spełniającej warunki  i wymogi zawarte w postepowaniu,

b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć  na sfinansowanie  zamówienia,

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postepowania lub  wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej  przewidzieć.

Załączniki do ogłoszenia

 1. Formularz ofertowy
 2. Projektowane postanowienie umowy

 

Zatwierdził:

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

Maria Pałkowska-Rybicka  

Załączniki:

INFORMACJA O WYNIKU I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Utworzono dnia 08.04.2022, 12:46

Zaproszenie do składania ofert

Utworzono dnia 31.03.2022, 08:39

Zgłoszenie robót budowlanych

Utworzono dnia 31.03.2022, 08:39

Przedmiar robót

Utworzono dnia 31.03.2022, 08:39

Formularz ofertowy

Utworzono dnia 31.03.2022, 08:39

Projekt umowy

Utworzono dnia 31.03.2022, 08:39

Informacje

Liczba wyświetleń: 112
Utworzono dnia: 31.03.2022
Dokument opublikował:
Andrzej Czarnecki
Dokument wytworzył:
Brygida Podlaska
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich

Historia publikacji

 • 08.04.2022 12:46, Andrzej Czarnecki
  Dodanie załącznika: INFORMACJA O WYNIKU I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 • 31.03.2022 08:41, Andrzej Czarnecki
  Edycja dokumentu: Uzupełnienie istniejącej infrastruktury sportowo rekreacyjnej poprzez remont boiska oraz wykonania strefy rekreacji – Zagospodarowanie boiska w Cieszymowie
 • 31.03.2022 08:39, Andrzej Czarnecki
  Dodanie załącznika: Zgłoszenie robót budowlanych

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube