Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

Zakup agregatu prądotwórczego

 Mikołajki Pom. 2022-11-29

Zamawiający: Gmina Mikołajki Pomorskie                                    

Ul. Dzierzgońska 2

82-433 Mikołajki Pomorskie                                                      

www.bip.mikolajkipomorskie.pl  

                                                                                                   

Znak sprawy: ZO.3.RK.2022

 

 

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT

 

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o wartości  poniżej kwoty 130 000 zł. stosowanie do art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1710),  prowadzone zgodnie Zarządzeniem  nr 4/2021 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie w  sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Gminę Mikołajki Pomorskie, których wartość nie przekracza 130 000 zł. netto.

 

Zamawiający

Gmina Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2

82-433 Mikołajki Pomorskie

www. mikolajkipomorskie.pl, adres email: sekretariat@mikolajkipomorskie.pl

Przedmiot zamówienia

„Zakup agregatu prądotwórczego’’

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest :

 1. Zakup i montaż agregatu prądotwórczego o mocy 60kVA w obudowie zewnętrznej
 2. Montaż i podłączenie automatyki- samoczynne załączanie rezerwy
 3. Uruchomienie i próby funkcjonalne

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wykonawca musi posiadać odpowiednie uprawnienia, potencjał techniczny i ekonomiczny oraz wiedzę i doświadczenie  w realizacji robót tożsamych z przedmiotem zamówienia. Na potwierdzenie niniejszego warunku. Wykonawca  składa oświadczenie zgodnie z treścią na formularzu ofertowym.

Kryteria oceny ofert

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie  kryterium: Cena 100 %

Termin składania ofert

Wymagany termin realizacji zamówienia  do 27 grudnia 2022r.

Sposób przygotowania  i składania ofert

1.Ofertę należy złożyć pisemnie ( osobiście, listownie) w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich, pokój nr 3  ( sekretariat) nie później niż   do dnia  8 grudnia  2022 r. do godziny 12:00. Kopertę należy dodatkowo oznaczyć w następujący  sposób:

Oferta na wykonanie „Zakup agregatu prądotwórczego”).

2.Wykonawca może  złożyć tylko jedna ofertę. W przypadku, gdy Wykonawca przedłoży więcej niż jedna ofertę nie będzie rozpatrywana żadna ze złożonych przez niego ofert.

3.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie  ofertę przed terminem upływu do jej składania.

4.Wykonawca nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.

5.Oferta otrzymana po terminie zostanie  zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

 

Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w następujących przypadkach:

a)nie złożono żadnej oferty  spełniającej warunki  i wymogi zawarte w postepowaniu,

b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć  na sfinansowanie  zamówienia,

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postepowania lub  wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej  przewidzieć.

Załączniki do ogłoszenia

 1. Formularz ofertowy
 2. Projektowane postanowienie umowy
 3. Opis przedmiotu zamówienia

 

                                                                                                           Zatwierdził:

                                                                                                Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

                                                                                                Maria Pałkowska-Rybicka  

Załączniki:

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Utworzono dnia 08.12.2022, 14:30

Zaproszenie do składania ofert

Utworzono dnia 29.11.2022, 14:31

Opis przedmiotu zamówienia

Utworzono dnia 29.11.2022, 14:31

Formularz ofertowy

Utworzono dnia 29.11.2022, 14:31

Projekt umowy

Utworzono dnia 29.11.2022, 14:31

Informacje

Liczba wyświetleń: 105
Utworzono dnia: 29.11.2022
Dokument opublikował:
Andrzej Czarnecki
Dokument wytworzył:
Michalina Zarzycka
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich

Historia publikacji

 • 08.12.2022 14:30, Andrzej Czarnecki
  Dodanie załącznika: INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 • 29.11.2022 14:31, Andrzej Czarnecki
  Edycja dokumentu: Zakup agregatu prądotwórczego
 • 29.11.2022 14:31, Andrzej Czarnecki
  Dodanie załącznika: Formularz ofertowy

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube