Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie w okresie zimowym 2022/2023

 Nr sprawy: ZO.15.2022                                           

Mikołajki Pomorskie, 2022-11-02

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Wójt Gminy  Mikołajki Pomorskie

zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi pn:

 

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych  na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie w okresie zimowym 2022/2023”.

 

Zamawiający;

Gmina Mikołajki Pomorskie,

ul. Dzierzgońska 2,

82-433 Mikołajki Pomorskie

 

Stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych

Tel.536-064-257

e-mail:inwestycje@mikolajkipomorskie.pl

1.Rodzaj zamówienia: Usługi

2.Tryb udzielenia zamówienia:

 

Postępowanie o wartości poniżej 130 000 złotych netto stosownie do art. 2 ust. 1ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.); prowadzone zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2021 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 15 stycznia 2021r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Gminę Mikołajki Pomorskie, których wartość nie przekracza 130 000 zł. netto.

3.Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegających na mechanicznym interwencyjnym  odśnieżaniu dróg gminnych , wewnętrznych utwardzonych i gruntowych  na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie w okresie zimowym 2022/2023 wg wykazu przy użyciu opłużnych  pojazdów  samochodowych, równiarek, spycharek, ciągników o mocy nie mniejszej   niż 90 KM z napędem 4 x 4  oraz innych nośników przystosowanych do w/w prac.

Usługi w zakresie odśnieżania będą zlecane Zamawiającemu doraźnie w czasie wystąpienia potrzeby odśnieżania dróg.

Wykonawca zapewnia pełną dyspozycyjność i gotowość świadczenia usługi tj. przystąpi do odśnieżania dróg w ciągu  6 godzin od ustania  silnych opadów niezależnie od pory dnia, a także dni świąteczne.

Wyjazd w teren realizacji zamówienia będzie realizowany na telefoniczne zgłoszenie pracownika  Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich i sołtysów poszczególnych miejscowości.

Wszelkie uszkodzenia mienia osób trzecich ponosi Wykonawca na własny koszt.

Wybrany Wykonawca może, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej ilości sprzętu odśnieżać dwa rejony składając odrębną ofertę na wybrany rejon.

4.Termin realizacji zamówienia:

Uzależniony jest od warunków pogodowych, ale nie dłuższy niż do 15.04.2023.

5. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego- Gminie Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@mikolajkipomorskie.pl, inwestycje@mikolajkipomorskie.pl

6. Forma, miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotację: Oferta za wykonanie usługi „ Zimowe  utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie w okresie zimowym 2022/2023” na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zaproszenia w terminie do dnia  10 listopada  2022 r.  do godziny 15,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie, pokój nr 3.

7.Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

Cena netto/brutto za 1  km

8.Sposób rozliczenia /płatności:

Na podstawie wystawionych przez Wykonawcę prawidłowo wystawionych i dostarczonych faktur VAT lub rachunków do umowy, wraz z załączonym wykazem kilometrowym. Płatność nastąpi w ciągu  30  dni po pisemnym potwierdzeniu usługi przez sołtysów i uprawnionego pracownika Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich.

9.Wykonawca składający ofertę musi spełniać następujące warunki:

Wykonawca zobowiązany jest udokumentować, że dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj: minimum 2 pojazdy na 1 strefę odśnieżania:

- posiada sprzęt przystosowany do odśnieżania np.:

- pługi odśnieżne  ( lemieszowe )

- odśnieżarki mechaniczne

- ciągniki rolnicze o mocy nie mniejszej niż 90 KM z napędem 4 x 4

- równiarki

- spycharki

- inne maszyny drogowe,

- wybrać strefę do odśnieżania dróg na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie

( wykaz stref zawiera załącznik  nr 1 ).

10.Klauzula informacyjna.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informuję,:

 1. Administratorem Pana/Pani danych jest Wójt Gminy w Mikołajkach Pomorskich, 82-433 Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: e-mail: IOD@fioi.org, tel.552394874
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu:
  • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  • realizacji umów zawartych z kontrahentami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  • w pozostałych przypadkach dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa dobrowolnej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 4. Okres przechowywania danych zależy od przedmiotu sprawy i wyznaczany jest na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a jeżeli przepis ten nie wskazuje okresu dotyczącego konkretnej sprawy - dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas, niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi
 5. Podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane dotyczą informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych
 6. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania
 7. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
 8. osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych
 9. podmioty, którym administrator na podstawie stosownych umów zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające)
 10. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
 11. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej dobrowolnej zgody, posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 13. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych
 14. Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania
 15. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

Mikołajki Pomorskie, 2022-11-02   

 

Zatwierdził

Wójt Gminy

Maria Pałkowska-Rybicka

 

 

Załączniki:

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Utworzono dnia 05.12.2022, 11:45

Zaproszenie do złożenia oferty

Utworzono dnia 02.11.2022, 10:09

Projektowane postanowienie umowy

Utworzono dnia 02.11.2022, 10:09

Załącznik nr 1

Utworzono dnia 02.11.2022, 10:09

Załącznik nr 2

Utworzono dnia 02.11.2022, 10:09

Formularz ofertowy

Utworzono dnia 02.11.2022, 10:09

Informacje

Liczba wyświetleń: 85
Utworzono dnia: 02.11.2022
Dokument opublikował:
Andrzej Czarnecki
Dokument wytworzył:
Brygida Podlaska
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Mikołajkach Pomorskich

Historia publikacji

 • 05.12.2022 11:45, Andrzej Czarnecki
  Dodanie załącznika: INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 • 02.11.2022 10:11, Andrzej Czarnecki
  Edycja dokumentu: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie w okresie zimowym 2022/2023
 • 02.11.2022 10:09, Andrzej Czarnecki
  Dodanie załącznika: Projektowane postanowienie umowy

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube