Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gmina Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie

 

Obrona Cywilna

Podstawy funkcjonowania obrony cywilnej

Aktem prawa międzynarodowego regulującym problematykę obrony cywilnej jest Protokół Dodatkowy do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 roku, sporządzony w Genewie dnia 8 czerwca 1977 roku – dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych (Część IV ludność cywilna, rozdział VI – obrona cywilna).

Dokument został ratyfikowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 19 września 1991 roku.

W rozumieniu protokołu „obrona cywilna” oznacza wypełnienie wszystkich lub niektórych zadań humanitarnych mających na celu ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami   wynikającymi   z   działań   zbrojnych  lub  klęsk  żywiołowych i przezwyciężanie ich bezpośrednich następstw , jak również zapewnienie warunków koniecznych do przetrwania.

Zadania obrony cywilnej wg. Przedmiotowego Protokołu to:

1.    Służba ostrzegawcza

2.    Ewakuacja

3.    Przygotowanie i organizowanie schronów

4.    Obsługa środków zaciemniania

5.    Ratownictwo

6.    Służby medyczne , włączając w to pierwszą pomoc oraz opiekę religijną

7.    Walka z pożarami

8.    Wykrywanie i oznaczanie stref niebezpiecznych

9.    Odkażanie i inne podobne działania ochronne

10. Dostarczanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia

11. Doraźna pomoc dla przywrócenia i utrzymania porządku w strefach dotkniętych klęskami

12. Doraźne przywrócenie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej

13. Doraźne grzebanie zmarłych

14. Pomoc w ratowaniu dóbr niezbędnych dla przetrwania

15. Dodatkowe rodzaje działalności , niezbędne dla wypełnienia któregoś z zadań wyżej wymienionych , w tym planowania i prace organizacyjne

Na gruncie prawa krajowego problematykę obrony cywilnej reguluje ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku poz. 461)

Zgodnie z jej zapisami „Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności , zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej , dóbr kultury , ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków”.

Centralnym organem administracji rządowej w sprawach obrony cywilnej jest Szef Obrony Cywilnej Kraju ,z koleiterenowymi organami obrony cywilnej są wojewodowie , starostowie , wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast).

Szczegółowy zakres działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju oraz szefów obrony cywilnej województw , powiatów i gmin , zasady i tryb kierowania , koordynowania przez nich przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju , szefów obrony cywilnej województw , powiatów i gmin (Dz. U. Nr. 96 poz. 850 z 2001 r.)

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 592
Utworzono dnia: 27.08.2020

Historia publikacji

  • 27.08.2020 08:07, Andrzej Czarnecki
    Edycja strony: Obrona Cywilna
  • 27.08.2020 08:07, Andrzej Czarnecki
    Edycja strony: Obrona Cywilna
  • 27.08.2020 08:06, Andrzej Czarnecki
    Dodanie strony: Obrona Cywilna

Usługi online

 

e-Urząd

Mapa Gminy

ePUAP

obywatel.gov.pl

Facebook

YouTube